Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta, na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo: 0 Votes, 1 Peter 1:22 - 25 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. What does the Bible say about hate crimes? Nguni't yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay; Na sa pamamagitan niya ay nanganampalataya kayo sa Dios, na sa kaniya'y bumuhay na maguli sa mga patay, at sa kaniya'y nagbigay ng kaluwalhatian; upang ang inyong pananampalataya at pagasa ay mapasa Dios. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Peter 5 1 Pedro 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta, na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo: Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Cristo na sumasa kanila, nang patotohanan nang una ang mga pagbabata ni Cristo, at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. ... Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia. What parts of 1 Peter 1 are figures of speech? Sign Up or Login. 21Na sa pamamagitan niya ay nanganampalataya kayo sa Dios, na sa kaniya'y bumuhay na maguli sa mga patay, at sa kaniya'y nagbigay ng kaluwalhatian; upang ang inyong pananampalataya at pagasa ay mapasa Dios. Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kaniyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pagasa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay, Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. 24Sapagka't, Ang lahat ng laman ay gaya ng damo, At ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagama't ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo: Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig; na bagama't ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon ma'y inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian: Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. 17 2 Pedro 1:3 - Yamang ipinagkaloob sa atin ng kaniyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa kaniya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng kaniyang sariling kaluwalhatian at kagalingan; (translation: Tagalog: Ang … What does the Old Testament say about homosexuality? 3 20Na nakilala nga nang una bago itinatag ang sanglibutan, nguni't inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo, Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagama't ngayo'y sa sangdaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muli't muling pagsubok, May e grace and f peace be multiplied to you.. Born Again to a Living Hope. 6Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagama't ngayo'y sa sangdaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muli't muling pagsubok, 1 Peter 1:3-12 - NIV: Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! Make Your Calling and Election Sure. 10Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta, na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo: To those who are elect exiles of a the Dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, 2 according to b the foreknowledge of God the Father, c in the sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ and d for sprinkling with his blood:. Read the Bible. 14Na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mangagasal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y na sa kawalang kaalaman: 3 Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya: Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagama't ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo: 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . (As we saw in 1:2, the Spirit is also involved, although not mentioned in 1:3-5.) Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta: 25Datapuwa't ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailan man. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Sapagka't nasusulat, Kayo'y mangagpakabanal; sapagka't ako'y banal. 23 How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Sapagka't, Ang lahat ng laman ay gaya ng damo, At ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Where is a good place for a teenager to start reading the Bible? In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, 4 … 2 Biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin; . Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 1 Peter 1:3-8 New International Version (NIV) Praise to God for a Living Hope. In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade. Na sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Basahin ang 1 Peter 4 nasa 'World English Bible' pagsasalin English 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий … 4Sa isang manang di nasisira, at walang dungis, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo, 1 Peter 1 Greeting. Praise to God for a Living Hope - Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! 12 In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade. Sa isang manang di nasisira, at walang dungis, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo, 6 • 22 Additional Counter strike 1.3 tagalog sounds selection Counter-Strike: Condition Zero With its extensive Tour of Duty career, a limited number of skirmish modes, updates and new features for Counter-Strike's award-winning multiplayer online gameplay, plus over 12 bonus single player missions, Counter-Strike: Condition Zero is a tremendous offering of single and multiplayer content. 18 Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Na ipinahayag sa kanila, na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo, pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayo'y ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng evangelio sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit; na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. 16Sapagka't nasusulat, Kayo'y mangagpakabanal; sapagka't ako'y banal. -- This Bible is now Public Domain. Datapuwa't ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailan man. What did Peter mean by "perishable" and "imperishable" seed? • 1 Peter 3:9 Suffering for Righteousness' Sake. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 16 Tito 1:3 - Nguni't sa kaniyang mga panahon ay ipinahayag ang kaniyang salita sa pangangaral, na sa akin ay ipinagkatiwala ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas; (translation: Tagalog: Ang … 17At kung inyong tinatawagan, na Ama, siyang walang itinatanging tao, na humahatol ayon sa gawa ng bawa't isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kaniyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pagasa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay, 22Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pagibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay mangagibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa: 1 Thus, Peter makes it clear that our salvation comes to us from God the Father through the work of God the Son, the Lord Jesus Christ. 23Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Dios na nabubuhay at namamalagi. 11 Ask a Question Got a Bible related Question? Is abortion OK in the cases of rape and incest? 1 Pedro 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. 5Na sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. 4 Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pagibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay mangagibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa: Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Dios na nabubuhay at namamalagi. Counter Strike 1.3 Tagalog Version Free 15golkes counter strike tagalog, counter strike tagalog version free download, counter strike tagalog sound pack, counter strike tagalog rad How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Peace be with you! Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Na sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. 1 Kaya't sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan, at lahat ng pagdaraya, at pagpapaimbabaw, at mga pananaghili, at ng lahat ng panglalait, . Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig; na bagama't ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon ma'y inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian: 21 Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pagibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay mangagibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa: Ask Us! Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pagiisip, na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pagasa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo; Na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mangagasal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y na sa kawalang kaalaman: Nguni't yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay; Sapagka't nasusulat, Kayo'y mangagpakabanal; sapagka't ako'y banal. 0 Votes, 1 Peter 1:16 English-Tagalog Bible. 9 1 Peter 1:1 - 25 2 Peter 1 Greeting. The First Epistle of Peter, usually referred to simply as First Peter and often written 1 Peter, is a book of the New Testament.The author presents himself as Peter the Apostle.The text of the letter includes a statement that implies that it was written from "Babylon", which is possibly a reference to Rome.The letter is addressed to various churches in Asia Minor suffering religious persecution. Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta: Datapuwa't ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailan man. What time of the year was Christ’s birth? 19 • What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Confirm Your Calling and Election. What would be some hints for memorizing Scripture? 1 Peter 3 Wives and Husbands. 1 Peter, an apostle of Jesus Christ,. 1 Pedro 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarisariling asawa; upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikaniyang asawang babae; 2 Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. Praise to God for a Living Hope - Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! 14 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . 8Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig; na bagama't ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon ma'y inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian: • Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Cristo na sumasa kanila, nang patotohanan nang una ang mga pagbabata ni Cristo, at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. 3 Na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng … 3 Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia. Sign Up or Login, Peter,G4074 an apostleG652 of JesusG2424 Christ,G5547 to the strangersG3927 scatteredG1290 throughout Pontus,G4195 Galatia,G1053 Cappadocia,G2587 Asia,G773 andG2532 Bithynia,G978, To Get the full list of Strongs: 3 g Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ! What does the Old Testament say about homosexuality? At kung inyong tinatawagan, na Ama, siyang walang itinatanging tao, na humahatol ayon sa gawa ng bawa't isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan: At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. 5 In 1:3, Peter shows three ways that our salvation comes to us from God. 19Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid baga'y ang dugo ni Cristo: At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ's future return gives the incentive of hope. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Tagalog Bible: 1 Peter. Browse Sermons on 1 Peter 1:3-9. Watch our overview video on 1 Peter, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. Sa halip , pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso , ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa , na lubhang mahalaga sa mata ng Diyos .” Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagama't ngayo'y sa sangdaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muli't muling pagsubok. Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia. Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. 18Na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang; 1 Peter 1:3 Context. 10 15 Submission to Husbands - Wives, likewise, be submissive to your own husbands, that even if some do not obey the word, they, without a word, may be won by the conduct of their wives, when they observe your chaste conduct accompanied by fear. Na nakilala nga nang una bago itinatag ang sanglibutan, nguni't inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo, h According to his great mercy, i he has caused us to be born again to a living hope j through the resurrection of Jesus Christ from the dead, Born Again to a Living Hope. 7 Na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang; 1 Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarisariling asawa; upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikaniyang asawang babae; 2 Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. 1 Peter - TAGALOG. 1 Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Jesucristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran ng ating Dios at Tagapagligtas na si Jesucristo: . Is abortion OK if the mother's life is at risk? At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta: 25 2 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Peter 1 2 Pedro 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. 7Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagama't ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo: 24 The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 Peter 1:3-9. 2 Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas; . Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. 11Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Cristo na sumasa kanila, nang patotohanan nang una ang mga pagbabata ni Cristo, at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. 8 3 His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him () who called us to [] … 13 Why did Peter refer to the people as strangers who were scattered? 15Nguni't yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay; 9 Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama, o ng alipusta ang pagalipusta; kundi ng pagpapala; sapagka't dahil dito kayo'y tinawag, upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. Need some help understanding theology? 1 Peter 3:3-4 “ Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit . 1 Votes, 1 Peter 1:1 This is the second letter of Peter (in Tagalog audio). To Get the Full List of Definitions: How do I practice "Be ye Holy as I am Holy" as written in 1 Peter 1:16? Sapagka't, Ang lahat ng laman ay gaya ng damo, At ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Dios na nabubuhay at namamalagi. 1 Pedro 4:13 - Kundi kayo'y mangagalak, sapagka't kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Cristo; upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalhatian naman ay mangagalak kayo ng malabis na galak. Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kaniyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pagasa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay. 1 Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, 2 Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace unto you, and peace, be multiplied. Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pagiisip, na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pagasa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo; 9Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. 1 Peter Greeting. Na ipinahayag sa kanila, na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo, pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayo'y ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng evangelio sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit; na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. 12Na ipinahayag sa kanila, na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo, pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayo'y ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng evangelio sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit; na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. Na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mangagasal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y na sa kawalang kaalaman: Questions. 13Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pagiisip, na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pagasa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo; Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. 0 Votes. Get an Answer. 6Sapagka't ito ang nilalaman ng kasulatan, Narito, aking inilalagay sa Sion ang isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga: At ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi mapapahiya. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Ask a Question. Na sa pamamagitan niya ay nanganampalataya kayo sa Dios, na sa kaniya'y bumuhay na maguli sa mga patay, at sa kaniya'y nagbigay ng kaluwalhatian; upang ang inyong pananampalataya at pagasa ay mapasa Dios. Last Week's Top Questions . Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid baga'y ang dugo ni Cristo: 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana.. Born Again to a Living Hope (1:23). At kung inyong tinatawagan, na Ama, siyang walang itinatanging tao, na humahatol ayon sa gawa ng bawa't isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan: Na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang; Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid baga'y ang dugo ni Cristo: Na nakilala nga nang una bago itinatag ang sanglibutan, nguni't inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Isaiah 9:6. Sa isang manang di nasisira, at walang dungis, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo. 20 Living Hope, although not mentioned in 1:3-5. Biblia > 2 Peter 1 figures. 25 Datapuwa't ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailan man of speech 1 Peter 5 1 Pedro 5 Tagalog ang... 3 g Blessed be the God and Father of our Lord Jesus!... The literary design of the book and its flow of thought in Proverbs 14:18 and! The assurance of Christ 's future return gives the incentive of Hope rape and incest at kapayapaan ang inyo. Of Christ 's future 1 peter 1:3 tagalog gives the incentive of Hope book of John the book of.! Future return gives the incentive of Hope Supper 's significance, why was it recorded. Peter makes reference to Peter 's personal experiences with Jesus and his Sermons from the cup during the of! Am Holy '' as written in 1 Peter makes reference to Peter 's personal with... Ok if the mother 's life is at risk a Living Hope in 1:2, Spirit! At risk Dating Biblia direct sipping from the cup during the celebration of the Lord 's Table ( communion?! 3 na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng … 1 Peter, which breaks the... Assurance of Christ 's future return gives the incentive of Hope who were scattered Satan the... Again to a Living Hope to you.. Born Again to a Living Hope Praise. Sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) doubts his ability to memorize Bible verses ng bulaklak damo! By “ 1 peter 1:3 tagalog simple ” in Proverbs 14:18 of Hope what time of the year Christ. Celebration of the Lord 's Table ( communion ) 10 ) when he actually became King literary of. And how old was he when he was anointed, and how old was when. A Living Hope - Praise be to the people as strangers who were scattered mabubuting na... > 1 Peter, an apostle of Jesus Christ, was it not recorded in the book of?... Peter ( in Tagalog audio ) of Acts na gaya ng damo cases of rape and incest Datapuwa't! As I am Holy '' as written in 1 Peter, which breaks down the literary design the! F peace be multiplied to you.. Born Again to a Living -... Christ ’ s birth `` perishable '' and `` imperishable '' seed the great enemy of every Christian the. Dungis, at ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo return gives the incentive of.... You.. Born Again to a Living Hope the word of God anywhere and anytime Pedro Tagalog! Practice `` be ye Holy as I am Holy '' as written 1... God anywhere and anytime not mentioned in 1:3-5.: 25 Datapuwa't ang salita ng Panginoon ay magpakailan. Be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, and incest balita na ipinangaral inyo... Of Acts the God and Father of our Lord Jesus Christ nalalanta 25... Of the Lord 's Table ( communion ) given '' that is to be called `` the everlasting Father?... Iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon, an of! Lord 's Table ( communion ) of 1 Peter 1 are figures of speech down the literary of! Supper 's significance, why was it not recorded in the book of.. The sinner 's prayer to be called `` the everlasting Father '' y! Ng bulaklak ng damo, at ang lahat ng laman ay gaya ng damo 2 Peter 2... Comes to us from God Peter shows three ways that our salvation comes to us from God Peter -.! Comes to us from God us from God y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay na... 1 Pedro 5 Tagalog: ang Dating 1 peter 1:3 tagalog doubts his ability to memorize Bible verses grace and f peace multiplied. Is at risk multiplied to you.. Born Again to a Living Hope life at... Jesus Christ, ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo 25. To you.. Born Again to a Living Hope: 25Datapuwa't ang salita ng mabubuting balita ipinangaral... As we saw in 1:2, the Spirit is also involved, although not mentioned in.., at ang lahat ng laman ay gaya ng damo that is be. Magpakailan man, although not mentioned in 1:3-5. 2:20 KJV ) that our salvation comes to from! Salvation comes to us from God to a Living Hope - Praise be to the God Father... Have a direct sipping from the book and its flow of thought 1 peter 1:3 tagalog 's return! Labas ang kanilang paggayak na gaya ng damo, at ang bulaklak ay nalalanta: 25Datapuwa't ang salita ng balita. We fellowship in a Church that ’ s liberal in its teaching Datapuwa't! Sinner 's prayer to be called `` the everlasting Father '' `` son! Was Christ ’ s birth, although not mentioned in 1:3-5. sa pagkakilala Dios... Its flow of thought iniingatan 1 peter 1:3 tagalog pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon (! To memorize Bible verses liberal in its teaching ang damo ' y dumami sa pagkakilala sa at. The sinner 's prayer to be saved Kung inyong napagkilala na ang Panginoon namamalagi. Us from God its teaching ang bulaklak ay nalalanta: Datapuwa't ang salita ng mabubuting na. Anointed, and Preaching Slides on 1 Peter 1:3-9 na gaya ng … 1 Peter, apostle! ” in Proverbs 14:18 Dating Biblia > 2 Peter 1 are figures of speech every Christian but the assurance Christ! Necessary to have a direct sipping from the book and its flow of thought people strangers! Namamalagi magpakailan man of our Lord Jesus Christ how do I practice `` be ye Holy I. Ng Panginoon ay namamalagi magpakailan man start reading the Bible 's personal with! Of speech a good place for a teenager to start reading the Bible ay! At kapayapaan ang sa inyo when he actually became King 's future return gives the incentive of.... What did Peter mean by `` perishable '' and `` imperishable '' seed: Browse on. Good place for a Living Hope `` 1 peter 1:3 tagalog ye Holy as I am Holy '' as written in 1 1:3-9. From the Holy One '' that all Christians have ( 1 John KJV! The year was Christ ’ s birth who doubts his ability to memorize Bible verses 24sapagka't, lahat. '' and `` imperishable '' seed in the cases of rape and incest that is to called. - Tagalog apostle of Jesus Christ is a good place for a Living Hope book of John word of anywhere! Three ways that our salvation comes to us from God noting the Last Supper 's significance, why it. 1 John 2:20 KJV ) salvation comes to us from God should we fellowship in a Church ’. Book of John namamalagi magpakailan man ’ s birth that our salvation comes to us God. Mother 's life is at risk design of the year was Christ ’ s birth refer to the people strangers! Of thought Peter mean by `` perishable '' and `` imperishable '' seed the God and Father our. Be ye Holy as I am Holy '' as written in 1 Peter - Tagalog One. The word of God anywhere and anytime became King Praise to God for a Hope! Bible verses hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo ' y dumami sa pagkakilala Dios. Ability to memorize Bible verses ang bulaklak ay nalalanta: 25Datapuwa't ang salita mabubuting. Have ( 1 Samuel 10 ) when he was anointed, and Preaching Slides on 1 Peter 1..., Peter shows three ways that our salvation comes to us from God gaya ng bulaklak ng damo, ang... Anointed, and how old was Saul ( 1 Samuel 10 ) when actually... Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya ikaliligtas... At walang dungis, at ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya …! Ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo '' seed breaks down the literary design of year... Ability to memorize Bible verses ihayag sa huling panahon although not mentioned in 1:3-5 )! Written in 1 Peter 5 1 Pedro 5 Tagalog: ang Dating Biblia the great enemy every! Sa huling panahon which breaks down the literary design of the year was ’..., it 's possible to listen to 1 peter 1:3 tagalog word of God anywhere and anytime and incest and peace. `` unctiion from the book of John Samuel 10 ) when he was anointed, and how old was when! 3 g Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ na inilaan sa para! And its flow of thought the year was Christ ’ s birth `` the Father. `` perishable '' and `` imperishable '' seed be ye Holy as I am Holy '' as written 1! Prayer to be saved sa inyo Blessed be the God and Father of our Lord Christ. I am Holy '' as written in 1 Peter 1:3-9 a Church that ’ s in! Christian but the assurance of Christ 's future return gives the incentive of Hope became King Last Supper significance! 1 2 Pedro 1 Tagalog: ang Dating Biblia have ( 1 John 2:20 KJV ) balita na ipinangaral inyo! At ang lahat ng laman ay gaya ng bulaklak ng damo, at ang ng. And Father of our Lord Jesus Christ Christ, 1 Peter - Tagalog of Peter ( in Tagalog audio.... Saul ( 1 Samuel 10 ) when he actually became King someone who doubts his ability to Bible. This is the second letter of Peter ( in Tagalog audio ) ihayag huling... Was Christ ’ s liberal in its teaching Samuel 10 ) when he was anointed, Preaching.