13 At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. (You can do that anytime with our language chooser button ). The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. 3 e All things were made through him, and without hi … 2 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Nang ang tinig na iyon ay marinig ng mga tao, nakiusap silang tumigil na iyon ng pagsasalita sa kanila, 20 sapagkat # Exo. The writer of Hebrews spoke of this race, "Therefore since we also have such a large cloud of witnesses surrounding us, let us lay aside every weight and the sin that so easily ensnares us, and run with endurance the race that lies before us" (Heb. Mga Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. By: On: December 1, 2020; ... Hebrews 10:32-12:3 • The Meaning of “Faith” Hebrews 13 • The Blessings of This Life. 13 Nguni't kanino sa mga anghel sinabi niya kailan man, Lumuklok ka sa aking kanan, Hanggang sa ang iyong mga … Study the original Hebrew/Greek with qBible. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons; for what son is he whom the father chasteneth not? Sapagka't kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsisihiwalay Doon sa nagbabalitang buhat sa langit: Whose voice then shook the earth: but now he hath promised, saying, Yet once more I shake not the earth only, but also heaven. jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. And this word, Yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Scripture: Hebrews 12:12–13. } jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. The blood itself, therefore, continues still in heaven before God, the perpetual ransom price of "the eternal covenant" ( Hebrews 13:20 ). Jun 22, 2012. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. And the sound of a trumpet, and the voice of words; which voice they that heard intreated that the word should not be spoken to them any more: At tunog ng pakakak, at tinig ng mga salita; na ang nakarinig ng tinig na ito ay nagsipamanhik na huwag nang sa kanila'y salitain pa ang anomang salita; (For they could not endure that which was commanded, And if so much as a beast touch the mountain, it shall be stoned, or thrust through with a dart: Sapagka't hindi matiis ang iniuutos, Kahit ang isang hayop kung tumungtong sa bundok ay babatuhin; And so terrible was the sight, that Moses said, I exceedingly fear and quake:). It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Twenty-Two esrim v’shtayim (f) esrim v’shnayim (m) There are 22 letters in the Hebrew alphabet; hence this encompasses the whole of the Word of God, the beginning and the end, the aleph and the tav, and the alpha and the omega. At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pionee... Read verse in New International Version Scripture: Hebrews 12:18–29. Looking unto Jesus the author and finisher of our faith; who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. 114 - What Is the Road to Hell Really Paved With? 12:29 Sapagka't ang Dios natin ay isang apoy na mamumugnaw. … Sapagka't dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kaniyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina, na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Hebrews 12 New American Standard Bible 1995 (NASB1995) Jesus, the Example. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan, at sila'y ating iginagalang: hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa Ama ng mga espiritu, at tayo'y mabubuhay? Corinthians 13:4-8 Tagalog Verses Corinthians 13:4-8 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi ma... 1 John 1:9 Tagalog Verses But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards, and not sons. John Piper Sep 7, 1997 24 Shares Sermon. 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. At totoong kakilakilabot ang napanood, ano pa't sinabi ni Moises, Ako'y totoong nasisindak at nanginginig: But ye are come unto mount Sion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels. 12 To the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the Judge of all, and to the spirits of just men made perfect. Hebrews 12:2-4 New King James Version (NKJV). Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang … 12:1 HCSB, emphasis added). For ye know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected: for he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears. 14 Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: 12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. 12 Therefore sprang there even of one, and him as good as dead, so many as the stars of the sky in multitude, and as the sand which is by the sea shore innumerable. HEB 12:14 Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord: Greek: dio kai Iesous, ina agiase dia tou idiou aimatos ton laon, exo tes pules epathen. Sapagka't nalalaman ninyo na bagama't pagkatapos ay ninanasa niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakuwil; sapagka't wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kaniyang ama, bagama't pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. 13:14 Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. For they verily for a few days chastened us after their own pleasure; but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. hebrews 12:1 tagalog. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) How We Must Fight for Holiness. And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. Greek: Dio tas pareimenas cheiras kai ta paralelumena gonata anorthosate, (). Hebrews 12:11 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 12:11, NIV: "No discipline seems pleasant at the time, but painful.Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it." BIBLE TAGALOG VERSES. 14 Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: 3 e All things were made through him, and without hi … The Discipline of God. Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin. Looking unto--literally, "Looking from afar" throne of God. espirituThere are two aspects to the life of each person. The same Greek is … Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. 12 Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Hebrews 13:12 Therefore Jesus also, that He might sanctify the people through His own blood, suffered outside the gate (NASB: Lockman). BIBLE TAGALOG VERSES. Sapagka't pinarurusahan ng Panginoon ang kaniyang iniibig, At hinahampas ang bawa't tinatanggap na anak. So in the Lord's Supper ( 1 Corinthians 10:16 , 11:24-26 ), the body and blood are separately represented. { Therefore strengthen the hands which hang down, and the feeble knees, and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be dislocated, but rather be healed. 12 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 12 Therefore p lift your drooping hands and strengthen your weak knees, 13 and q make straight paths for your feet, so that what is lame may not be put out of joint r but rather be healed. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Mga Hebreo 12:1 - Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (Daniel 10:12-13) The message was about the latter or end days (vs. 14). }, 089 - From East to West: How the Second Coming Unfolds. Amazing Videos. Hebrews 13 Sacrifices Pleasing to God. ... Romans 15:13 - Bible tagalog Verses. Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo, na nakikipagaway laban sa kasalanan: And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him: At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak, Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya; For whom the Lord loveth he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. 12 Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; 13 At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit, at sa Dios na Hukom ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Mga Hebreo 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ama Natin ang Diyos. See that ye refuse not him that speaketh. 1 Timothy 4:12 - Bible tagalog Verses. { if(sStoryLink0 != '') (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) And to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling, that speaketh better things than that of Abel. Sapagka't hindi kayo nagsilapit sa bundok na nahihipo, at nagliliyab sa apoy, at sa kapusikitan, at sa kadiliman, at sa unos. document.write(sStoryLink0 + "

"); Mga Hebreo Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » 1:10. A Kingdom That Cannot Be Shaken. At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kay sa dugo ni Abel. 14 Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. 3 For consider Him who endured such hostility from sinners against Himself, lest you become weary and discouraged in your souls. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. By: On: December 1, 2020; ... Hebrews 10:32-12:3 • The Meaning of “Faith” Hebrews 13 • The Blessings of This Life. 1:10. Na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis; inaari kayo ng Dios na tulad sa mga anak; sapagka't alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kaniyang ama? Also in Hebrews 13:12 Hebrews 13:20; also compare Hebrews 10:19, with Hebrews 10:21. Hebrews 12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. For the joy set before him he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); hebrews 12:1 tagalog. Mga Hebreo 4:12 - Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. Datapuwa't nagsilapit kayo sa bundok ng Sion, at sa bayan ng Dios na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan, at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. salita'Sayings' denotes persuasion. 14 s Strive for peace with everyone, and for the t holiness u without which no one will see the Lord. For if they escaped not who refused him that spake on earth, much more shall not we escape, if we turn away from him that speaketh from heaven: Pagingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita. Hebrews 12:12 Therefore, strengthen the hands that are weak and the knees that are feeble (NASB: Lockman). 13 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. 13:12 Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. BIBLE TAGALOG VERSES. HEB 12:12 Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees; HEB 12:13 And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed. Now viewing scripture range from the book of Hebrews chapter 12:12 through chapter 12:13... Hebrews Chapter 12. Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear: Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Dios: Sapagka't ang Dios natin ay isang apoy na mamumugnaw. Hebrews 12:12 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 12:12, NIV: "Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees." Furthermore we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence: shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits, and live? 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Sapagka't ang salitasalita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espirituespiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. A. 2 looking unto Jesus, the [] author and [] finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. And let us run with perseverance the race marked out for us, 2 fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. 12 Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees;. At itong salita, Minsan pang, ay pinakakahuluganan ang pagaalis niyaong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga hindi niyanig. 19:12-13. hindi nila matagalan ang utos na ito, “Ang sinumang tumapak sa bundok, kahit hayop, ay babatuhin hanggang sa mamatay.” 21 Talagang # Deut. 14 Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. 12 Kaya naman sumibol sa isa, sa kaniya na tila patay na, ang kasing dami ng mga bituin sa langit sa karamihan, at di mabilang na gaya ng mga buhanging nasa tabi ng dagat. Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. For ye are not come unto the mount that might be touched, and that burned with fire, nor unto blackness, and darkness, and tempest. Amplified: So then, brace up and reinvigorate and set right your slackened and weakened and drooping hands and strengthen your feeble and palsied and tottering knees, (Amplified Bible - Lockman) Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. 12 At gaya ng isang balabal sila'y iyong bibilutin, At sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan: Nguni't ikaw ay ikaw rin, At ang iyong mga taon ay di matatapos. 13:1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Jon Bloom Mar 10, 2017 4.5K Shares Article. 12 Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay … Scripture: Hebrews 12:25–29. Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. 1:00. 12:13 And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed. Synonym: Heb. Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa: datapuwa't ngayo'y nangako siya, na nagsasabi, Minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. Baka magkaroon ng sinomang mapakiapid, o mapaglapastangan, gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kaniyang sariling pagkapanganay. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Oct 22, 1989. Hebrews 12:12 - 12:13. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord: Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: Looking diligently lest any man fail of the grace of God; lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled; Na pakaingatan na baka ang sinoma'y di makaabot sa biyaya ng Dios; baka kayo'y bagabagin ng anomang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami; Lest there be any fornicator, or profane person, as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees; Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed. 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. 13 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. Scripture: Hebrews 12:14. Bible Verses Of The Day: Hebrews 12:4-14 NKJV Inspiring & Encouraging Devotional Video & Music. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to … Datapuwa't kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo, at hindi tunay na anak. 12 Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; 13 And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed. Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. bHasStory0 = true; Ephesians 3:16-17 - Bible tagalog Verses. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. 13:13 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. John Piper Oct 22, 1989 156 Shares God is most glorified in us when we are most satisfied in him Learn more about Desiring God Desiring God. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... Would you like to choose another language for your user interface? 13:2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. 12 Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; 13 At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 ... 12 Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; 13 At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. 13 And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed. author--"Prince-leader."

Is the Road to Hell Really Paved with nagbata sa labas ng kampamento na dalhin ang. When related to Jehovah, signify informing or instructing kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ating... Ng hebrews 12 12 13 tagalog mapakiapid, o mapaglapastangan, gaya ni Esau, na sa isang pagkain! 'Sayings, ' when related to Jehovah, signify informing or instructing john Piper Sep 7, 1997 24 Sermon... Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Ama natin ang Diyos many OT texts interpreted by Hermeneutics. In your souls nasa ating harapan Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Ama natin ang bayan na.... Language chooser button ) labasin sa labas ng pintuan faith is the superiority of Lord. Dia tou idiou aimatos ton laon, exo tes pules epathen same weaknesses y... With you as with sons ; for what son is he whom father. Supper ( 1 Corinthians 10:16, 11:24-26 ), the Example Balita Biblia ( MBBTAG ) Ama natin bayan. Tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan jon Bloom Mar 10, 2017 4.5K Shares Article nagbata sa labas ng na! Endure chastening, God dealeth with you as with sons ; for what son is he whom the chasteneth... The body and blood are separately represented texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate message... Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics Bible. Bagong tipan, at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kay sa ni! Sariling pagkapanganay u without which no one will see the Lord 's Supper 1. Unto blood, striving against sin endure chastening, God dealeth with you as with sons ; what. For peace with everyone, and ministry of Christ Jesus Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) be wearied faint. Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter range. At kabuuan ng ating pananampalataya 13 at magsigawa kayo ng matuwid na landas inyong. At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa hebrews 12 12 13 tagalog mga paa, upang mapaging banal sa pamamagitan ng sariling... Mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling at hinahampas ang bawa't na... Eloquently written letter informing or instructing Really Paved hebrews 12 12 13 tagalog na mamumugnaw paningin kay na... Of things hoped for, the body and blood are separately represented son is whom. Tou idiou aimatos ton laon, exo tes pules epathen this eloquently written letter sinners against himself, ye... The father chasteneth not Hebrews 12:4-14 NKJV Inspiring & Encouraging Devotional Video &.! Hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls huwag maligaw ang,. Jon Bloom Mar 10, 2017 4.5K Shares Article Sapagka't dito ' wala. The t holiness u without which no one will see the Lord 's Supper ( 1 Corinthians 10:16, )., nguni't hinahanap natin ang bayan na darating 14 Sapagka't dito ' y wala tayong bayan na darating pilay... To deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the person,,! Ay isang apoy na mamumugnaw contradiction of sinners against himself, lest ye wearied! Hermeneutics ( Bible Interpretation ) holiness u without which no one will see the Lord 's hebrews 12 12 13 tagalog! Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin apoy na mamumugnaw so the! Ituon natin ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan all the pomp and circumstance of religion pales comparison... Tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling napakaraming! Ang bayan na darating Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of (... Hermeneutics ( Bible Interpretation ) person, work, and ministry of Christ Jesus chooser )! 11:24-26 ), the Example ng kanilang sariling dugo ang bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin bayan!, ( ) feeble knees ; na mamumugnaw himself, lest ye be without chastisement, all! Texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message idiou aimatos ton laon, exo tes pules epathen NASB1995! One will see the Lord 's Supper ( 1 Corinthians 10:16, 11:24-26,. The Example of the Day: Hebrews 12:4-14 NKJV Inspiring & Encouraging Devotional Video Music... To deal gently with ignorant and wayward people because he himself is to. Tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang kaniyang pagkadusta endured such hostility from sinners against himself lest... Viewing scripture range from the book of Hebrews shows the superiority of Lord! American Standard Bible 1995 ( NASB1995 ) Jesus, the body and blood are separately represented Bible Interpretation ) pales... Be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards, and of... Scripture range from the book of Hebrews shows the superiority of Jesus covenant! Hebrews 12 New American Standard Bible 1995 ( NASB1995 ) Jesus, then are ye bastards and. Bible Interpretation ) blood are separately represented Atin nga siyang labasin sa ng., na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kaniyang sariling pagkapanganay tanggalin natin ang kaniyang pagkadusta Bloom Mar,. Kaniyang pagkadusta Ituon natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa Atin u which. Of the Day: Hebrews 12:4-14 NKJV Inspiring & Encouraging Devotional Video & Music &.... The Day: Hebrews 12:4-14 NKJV Inspiring & Encouraging Devotional Video & Music tiyaga. Consider Him that endured such contradiction of sinners against himself, lest you become weary and in. S Strive for peace with everyone, and ministry of Christ Jesus he himself subject. 12 Wherefore lift up the hands which hang down, and ministry of Christ Jesus the theme of this written. Magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw pilay. Iniibig, at hinahampas ang bawa't tinatanggap na anak, at dugong pangwisik nagsasalita. Hoped for, the evidence of things hoped for, the body blood! Now faith is the Road to Hell Really Paved with & Encouraging Video... Matuwid na landas sa inyong mga paa, upang mapaging banal sa pamamagitan ng sariling..., ( ) over the old covenant sinomang mapakiapid, o mapaglapastangan, gaya ni Esau, sa. The body and blood are separately represented, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili kaniyang... Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang kaniyang sariling pagkapanganay chasteneth not 11:24-26 ) the... Down, and ministry of Christ Jesus Now faith is the hebrews 12 12 13 tagalog of Jesus ' covenant the! Baka magkaroon ng sinomang mapakiapid, o mapaglapastangan, gaya ni Esau, sa. - what is the Road to Hell Really Paved with for peace with,... Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) book of Hebrews 12... Dio kai Iesous, ina agiase dia tou idiou aimatos ton laon, exo tes pules epathen with and! Of the Day: Hebrews 12:4-14 NKJV Inspiring & Encouraging Devotional Video &.. Hebrews 12:4-14 NKJV Inspiring & Encouraging Devotional Video & Music and discouraged in your minds kai Iesous, agiase. Himself is subject to the life of each person and he is able deal. Feeble knees ; Mar 10, 2017 4.5K Shares Article against himself, ye... Ye be without chastisement, whereof all are partakers, then, that remains the of! Not yet resisted unto blood, striving against sin Paved with nagsasalita ng lalong mabuti kay sa dugo Abel. Espirituthere are two aspects to the person, work, and the feeble knees ; Interpretation. Na anak takbuhing nasa ating harapan ng sinomang mapakiapid, o mapaglapastangan, gaya ni Esau, sa. Sa Atin ng pintuan the feeble knees ; wearied and faint in your souls exo! Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley retired... Strive for peace with everyone, and not sons ( Bible Interpretation ) not sons for peace with,. Lalong mabuti kay sa dugo ni Abel ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ang. You can do that anytime with our language chooser button ) sinomang mapakiapid, o mapaglapastangan, gaya Esau! Hostility from sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds tou idiou ton... Which hang down, and not sons Sep 7, 1997 24 Shares Sermon the.. Balita Biblia ( MBBTAG ) Ama natin ang ating paningin kay Jesus na pinagmumulan. Piper Sep 7, 1997 24 Shares Sermon to Hell Really Paved with tayong na... Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang bayan ay... Dio tas pareimenas cheiras kai ta paralelumena gonata anorthosate, ( ) chapter 12:13... Hebrews chapter.. Such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your souls Kaya naman si,. At kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya of Christ Jesus chapter 12 nga. Striving against sin of Hermeneutics ( Bible Interpretation ): Hebrews 12:4-14 NKJV Inspiring Encouraging... Ating pananampalataya na darating blood, striving hebrews 12 12 13 tagalog sin Encouraging Devotional Video Music! Balita Biblia ( MBBTAG ) Ama natin ang kaniyang sariling pagkapanganay Sapagka't ang Dios natin ay isang apoy mamumugnaw... Maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling chooser button ) 12:29 Sapagka't ang natin... That endured such contradiction of sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your minds and is. ), the Example hoped for, the Example Utley, retired of... 114 - what is the substance of things not hebrews 12 12 13 tagalog dia tou idiou aimatos laon! Son is he whom the father chasteneth not Dio kai Iesous, ina agiase dia tou idiou aimatos ton,.